IES Joanot Martorell

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Home Orientación FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

E-mail Imprimir PDF

En este artículo podréis ver las funciones del Departamento de Orientación. Para acceder a ellas, pulsad el botón "leer más":

 

 

 Departament d´Orientació

 

 

 

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2010, de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents, ’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de Personal, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent als centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2010-2011. [2010/7802]

 

3.3. Departament d’orientació. Composició i funcions.

1. El departament d’orientació estarà compost pel professorat de l’especialitat Orientació Educativa corresponent del cos de professors d’ensenyança secundària, així com, si n’hi ha, mestres de Pedagogia

Terapèutica o altres professionals, en funció de les necessitats dels centres: mestre o mestra d’Educació Especial de l’especialitat Audició i Llenguatge, educador o educadora d’Educació Especial i fisioterapeutes.

2. Els professors i professores d’àmbit del programa de diversificació curricular que tinga autoritzat el centre s’integraran funcionalment en este departament.

3. Les competències del departament d’orientació són les que establix l’article 85 del Reglament Orgànic i Funcional dels instituts d’Educació Secundària.

4. Segons el que disposa l’article 8.3 del Reial Decret 1834/2008, els mestres de Pedagogia Terapèutica i d’Audició i Llenguatge podran exercir funcions d’atenció a la diversitat relacionades amb la seua

especialitat en l’Educació Secundària Obligatòria.

 

4.2.3. Horari del professorat d’Orientació Educativa.

1. En tots els centres d’Educació Secundària que tinguen 8 o més unitats es dotarà este lloc.

2. La jornada laboral d’este professorat és de 37 hores i 30 minuts

setmanals.

3. Durant els períodes lectius establits en el calendari escolar vigent, dedicaran a les activitats de l’institut 30 hores setmanals, de les quals 25 seran arreplegades en l’horari individual setmanal, i 5 seran hores complementàries computades mensualment.

4. Les 25 hores setmanals d’obligada permanència en el centre seran distribuïdes de la manera següent:

– 1r Díhuit hores setmanals d’atenció directa a l’alumnat, coincidint amb el seu horari lectiu, per a realitzar:

· L’avaluació psicopedagògica, preferentment la de l’alumnat amb necessitats educatives especials, així com la requerida per a l’aplicació de les mesures específiques, previstes en el corresponent Pla d’atenció

a la diversitat de l’institut. · L’orientació educativa, psicopedagògica i professional, individual i grupal, prevista en el corresponent pla de l’institut.

– 2n Una o dues hores de guàrdia.

–3r Cinc o sis hores setmanals d’assessorament psicopedagògic a la comunitat educativa: · Als òrgans de govern, la Comissió de coordinació pedagògica i els departaments didàctics, per a l’elaboració i  desenrotllament del Projecte educatiu, de les concrecions dels currículums i de les programacions didàctiques, així com per a l’avaluació del funcionament i de les activitats de l’institut. · Als tutors i les tutores, per a la preparació i aplicació de les seues activitats específiques, d’acord amb el Pla d’acció tutorial de l’institut.

· Al professorat, per a la detecció i prevenció de problemes d’aprenentatge  d’adaptació; per al disseny i l’aplicació de mesures educatives complementàries i de reforç, així com de les adaptacions curriculars

i de les altres mesures d’atenció a la diversitat. · Als pares i les mares, per a atendre les seues consultes.

· Als alumnes i a les alumnes, per a atendre les seues consultes.

– 4t Les cinc hores complementàries, computades mensualment, les dedicarà a les activitats següents:

· Assistència a reunions de claustre.

· Assistència, si és el cas, a reunions del consell escolar

· Assistència a sessions periòdiques d’avaluació i promoció de

l’alumnat.

– 5t Les 7 hores i mitja restants fins a completar la jornada, es destinaran a la preparació de la seua activitat específica i al perfeccionament individual.

5. Les 23/24 hores setmanals d’intervenció especialitzada seran assignades per la direcció d’estudis, en la confecció dels horaris de l’institut, d’acord amb els criteris següents:

– S’haurà de romandre 5 hores diàries com a màxim i 2 com a mínim, de dilluns a divendres, dins de l’horari lectiu que tinga aprovat l’institut.

– S’assignaran hores en tots els torns de l’institut.

– En el cas que algun professor o professora tinga assignada alguna funció directiva o de coordinació, s’aplicaran a les hores d’atenció directa a l’alumnat els criteris que figuren en esta resolució respecte a

l’horari de l’equip directiu.

– D’acord amb les característiques de cada institut i amb les necessitats del seu alumnat, es podrà variar la distribució entre les hores dedicades a la intervenció directa amb alumnat i les dedicades a l’assessorament psicopedagògic a la comunitat educativa. En tot cas, el temps dedicat a la intervenció directa amb alumnes i alumnes no serà inferior a 15 hores.

6. Les 25 hores d’obligada permanència en el centre es consignaran en horaris individuals, visats per la direcció del centre i amb l’assabentat del professor o professora

 

 

Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Secundaria.  

 

Artículo 84

1.El departamento de orientación estará compuesto por:Profesores del cuerpo de Enseñanza Secundaria, entre los que habrá al menos uno de la especialidad de psicología y pedagogía, o que tenga la titularidad de una plaza de esta especialidad, al amparo de lo que establece el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por el cual se establecen las especialidades del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, o un profesor o profesora especializado en psicopedagogía, con destino definitivo en el instituto, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional primera del Decreto 131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los Servicios Especializados de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional. También podrán formar parte del departamento de orientación, profesores técnicos de Formación Profesional y, en su caso, maestros y otros profesionales.

 

2. En los institutos en que se imparta Formación Profesional específica, uno de los profesores que realice las tareas de formación y orientación laboral se incorporará al departamento de orientación.

 

3. En los institutos incluidos en el programa de integración, y para programas específicos, se incorporarán al departamento de orientación los profesores que determine la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de acuerdo con las necesidades peculiares de cada instituto.

 

Artículo 85

Son funciones del departamento de orientación:

1. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, y en colaboración con los tutores, las propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, así como el plan de acción tutorial, y elevarlas a la comisión de coordinación pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

2. Coordinar, de acuerdo con lo establecido en los proyectos curriculares de etapa, la orientación educativa, psicopedagógica y profesional del alumnado, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.

3. Contribuir al desarrollo del plan de orientación educativa y psicopedagógica, así como del plan de acción tutorial, de acuerdo con lo establecido en los proyectos curriculares de etapa, y elevar al consejo escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.

4. Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para el alumnado con necesidades educativas especiales, y elevarla a la comisión de coordinación pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

5. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus miembros.

6. Colaborar con el profesorado del instituto en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, y en la planificación y realización de actividades educativas y adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que presente dichos problemas.

7. Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa de los alumnos para los que se propongan los programas de diversificación curricular y planificar en colaboración con los departamentos didácticos estas enseñanzas, de acuerdo con lo establecido para el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana.

8. Asumir la docencia de los grupos de alumnos que les sean encargados, de acuerdo con las normas que se dicten con esta finalidad.

9. Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro académico y profesional del alumno o alumna, ha de formularse al término de la Educación Secundaria Obligatoria.

10. En los institutos donde se imparta Formación Profesional específica, coordinar la orientación laboral y profesional y colaborar con aquellas otras Administraciones o instituciones competentes en la materia.

11. Elaborar propuestas para el plan de actividades del departamento y, al final del curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo.

 

Artículo 86

El jefe o jefa del departamento de orientación será designado por el director o directora y ejercerá el cargo durante cuatro cursos académicos.

2. La designación del jefe o jefa del departamento de orientación recaerá en un profesor o profesora de éste que se encuentre en alguna de las situaciones previstas a continuación, atendiendo el orden siguiente:

2.1Profesores pertenecientes al cuerpo de Enseñanza Secundaria de las especialidades de psicología y pedagogía con la condición de catedrático. En caso de haber más de uno, el de más antigüedad en la condición.

2.2 Profesores pertenecientes al cuerpo de Enseñanza Secundaria de la especialidad de psicología y pedagogía.

2.3 Otros profesores del departamento.

3. Cuando en el departamento haya más de un profesor o profesora en condiciones de ejercer las funciones de jefe o jefa, según el orden establecido en el punto anterior, el director o directora designará quien las haya de ejercer a propuesta del resto de los miembros del departamento.

4. El jefe o jefa del departamento de orientación actuará bajo la dependencia directa del jefe o jefa de estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo.

5. El jefe o jefa del departamento de orientación cesará en sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.

 

Artículo 87

Son competencias del jefe o jefa de departamento de orientación:

1. Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa.

2. Redactar el plan de actividades del departamento y velar por su cumplimiento y la memoria de final de curso.

3. Dirigir y coordinar las actividades del departamento.

4. Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter extraordinario, fuera preciso celebrar.

5. Coordinar las actividades de apoyo y las adaptaciones curriculares necesarias para alumnos con necesidades educativas especiales.

6. Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del departamento.

7. Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y actividades del mismo.

8. Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del instituto promuevan los órganos de gobierno del mismo o la administración educativa.

9. Coordinar la organización de espacios, e instalaciones; la adquisición y el mantenimiento del material y del equipamiento específico asignado al departamento, con el fin de obtener la mayor rentabilidad de los recursos asignados.

10. Asumir la docencia de los grupos de alumnos que se le asignen de acuerdo con las instrucciones que se dicten; esta docencia no supondrá en ningún caso disminución de tareas asignadas al departamento de orientación, que tendrán carácter prioritario.

 

 

Última actualización el Lunes, 17 de Enero de 2011 12:22